6-(4-ethylphenyl)-2,3-dimethylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine

1,2,4-trichlorobenzene.png