2-[(4-benzylpiperazin-1-yl)methyl]-1-methylquinazolin-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png