1-(2,4-dimethylphenyl)-N-(pyridin-3-ylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png