[2-(furan-2-yl)-4-(phenyliminomethyl)-1,3-oxazol-5-yl] furan-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png