ethyl 4-[(5-acetyloxy-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methylideneamino]benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png