7-(diethylamino)-3-(5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)chromen-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png