2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-(4-ethoxyphenyl)-6-methylpyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png