1-methyl-3-[2-(methylamino)phenyl]quinoxalin-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png