ethyl 3-[[2-[2-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]benzimidazol-1-yl]acetyl]amino]benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png