S-[2-(Diethylamino)ethyl] o-ethyl ethylphosphonothioate

1,2,4-trichlorobenzene.png