2-(4-Amino-phenyl)-7-chloro-3H-benzoimidazol-5-ylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png