2-(4-aminophenyl)-7-chloro-3H-benzimidazol-5-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png