1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-[1-(2,4-dimethoxyphenyl)tetrazol-5-yl]sulfanylethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png