1-Phenylmethanesulfonyl-4-(3-thiophen-2-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)-piperidine

1,2,4-trichlorobenzene.png