2-Methyl-6-phenyl-benzooxazole

1,2,4-trichlorobenzene.png