2-Amino-6-methoxypurine

1,2,4-trichlorobenzene.png