4-Methyl-N-pyridin-4-ylmethyl-benzenesulfonamide

1,2,4-trichlorobenzene.png