[(4-Butoxy-phenylcarbamoyl)-methylsulfanyl]-acetic acid ethyl ester

1,2,4-trichlorobenzene.png