2-Methyl-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)Propanal

1,2,4-trichlorobenzene.png