2-[[5-(benzotriazol-1-ylmethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]sulfanyl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-phenylacetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png