5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-methylimidazol-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png