(7S,8R)-5-chloro-3-[(1E,3E,5S)-3,5-dimethylhepta-1,3-dienyl]-7,8-dihydroxy-7-methyl-8H-isochromen-6-one

1,2,4-trichlorobenzene.png