[5-amino-1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrazol-3-yl] thiophene-2-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png