5-bromo-N-[4-chloro-2-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(4-chlorophenyl)sulfonylamino]benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png