4-(3-Cyano-4,6-dimethyl-pyridin-2-ylsulfanyl)-3-oxo-butyric acid methyl ester

1,2,4-trichlorobenzene.png