methyl 4-(3-cyano-4,6-dimethylpyridin-2-yl)sulfanyl-3-oxobutanoate

1,2,4-trichlorobenzene.png