N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-2-(5-pyridin-4-yltetrazol-2-yl)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png