5-(2-chlorophenyl)-3-phenyl-1H-1,2,4-triazole

1,2,4-trichlorobenzene.png