ethyl 2-(4-fluoro-N-[2-[[5-(3-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]sulfanyl]acetyl]anilino)acetate

1,2,4-trichlorobenzene.png