2-(2,5-Dimethoxy-phenyl)-5-(5-methyl-furan-2-yl)-[1,3,4]oxadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png