2-(2,5-dimethoxyphenyl)-5-(5-methylfuran-2-yl)-1,3,4-oxadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png