N-(4-ethoxyphenyl)-2-[3-(2-methoxyethyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]sulfanylacetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png