3'-Methyl-3-hydroxychalcone

1,2,4-trichlorobenzene.png