4-Hydroxyretinoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png