(4-azaniumylphenyl)-hydroxyarsinate

1,2,4-trichlorobenzene.png