4-[[4-[3-(dimethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]phthalazin-1-yl]amino]-N-methylbenzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png