1-(3,4-dimethylphenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)phthalazine

1,2,4-trichlorobenzene.png