5-benzyl-8-methyl-3-methylsulfanyl-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole

1,2,4-trichlorobenzene.png