2-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone

1,2,4-trichlorobenzene.png