2-(4-methylanilino)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)naphthalene-1,4-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png