3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl

1,2,4-trichlorobenzene.png