3-amino-4-(furan-2-yl)-6-phenylthieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png