2-hydroxyethyl dodecanoate

1,2,4-trichlorobenzene.png