2,4-Dinitrofluorobenzene

1,2,4-trichlorobenzene.png