2-Chloro-2-methylbutane

1,2,4-trichlorobenzene.png