6-amino-1-(3,4-dimethylphenyl)-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png