1,3,5-Tris(4-hydroxyphenyl)-4-propyl-1H-pyrazole

1,2,4-trichlorobenzene.png