1-(4-bromophenyl)-4-[(2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene]pyrazolidine-3,5-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png