3-(2-Methylaminoethyl)indole

1,2,4-trichlorobenzene.png