1,10-Phenanthrolin-5-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png