1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-ethyl-6-(methylthio)-

1,2,4-trichlorobenzene.png