Glycyrrhizic acid, monosodium salt

1,2,4-trichlorobenzene.png