ethyl 2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-5-methyl-4-[4-(oxolane-2-carbonyl)piperazin-1-yl]thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png